Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Multiliften B.V. en Multiliften Service B.V.
Uitgegeven door Multiliften B.V./ Multiliften Service B.V., Curiestraat 2C, 6716AR, EDE GLD.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaven, transacties, leveringen die leden van Multiliften B.V./Multiliften Service B.V. doen en alle overige rechtsbetrekkingen op alle overeenkomsten die zij sluiten, alle overeenkomsten welke hiervan het gevolge kunnen zijn, tot uitvoering van werk dan wel koop en/of verkoop door Multiliften B.V./Multiliften Service B.V. gedaan of aangegaan.
1.2 De aanbieder/leverancier is Multiliften B.V./Multiliften Service B.V. die deze voorwaarden gebruikt. Binnen deze voorwaarden wordt Multiliften B.V./Multiliften Service B.V. aangeduid als opdrachtnemer of verkoper. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever of koper.
1.3 Deze voorwaarden mogen alleen worden gebruikt door leden van Multiliften B.V./Multiliften Service B.V.
1.4 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of koper gelden niet en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.2 Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen enz. verstrekt, mag opdrachtnemer uitgaan van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbiedingen hierop baseren.
2.3 De in de aanbieding genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering af fabriek, ‘’EX Works’’, conform Incoterms 2000. De in de aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s (€) en exclusief de omzetbelasting en emballage.
2.4 Als zijn aanbieding niet wordt aanvaard, heeft opdrachtnemer het recht alle gemaakte kosten die hij heeft moeten maken om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever in rekening te brengen.
2.5 De aanbiedingen hebben een standaard geldigheidsduur van 60 dagen na dagtekening, tenzij hiervan wordt afgeweken en dit expliciet in de aanbieding vermeld staat.
2.6 Inhoudelijke reclamedrukwerken, folders e.a. promotiemateriaal van opdrachtnemer kunnen geen rechten aan ontleend worden en binden opdrachtnemer niet tenzij hier in de overeenkomst uitdrukkelijk naar verwezen wordt.

Artikel 3: Rechten van Intellectuele eigendommen
3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt opdrachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door hem gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur, offertes, enz.
3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van opdrachtnemer ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van €25.000,-. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op eerste verzoek binnen de door opdrachtnemer gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete verschuldigd van €1000,- per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.

Artikel 4: Adviezen, ontwerpen en materialen
4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van opdrachtnemer krijgt. Informatie en adviezen verstrekt door opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
4.2 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, bestek enz., en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen. Onder functionele geschiktheid wordt verstaan de geschiktheid van het materiaal of het onderdeel volgens het in het ontwerp benoemde doel voor opdrachtgever.
4.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, berekeningen, monsters, modellen en dergelijke.
4.4 Opdrachtgever mag de materialen die opdrachtnemer wil gebruiken voordat deze verwerkt worden voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als opdrachtnemer hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van opdrachtgever. Na verwerking van de materialen kan opdrachtgever geen beroep doen op dat de gebruikte materialen functioneel ongeschikt zijn, noch op andere gebreken in/van het materiaal welke bij onderzoek die redelijkerwijs bij een dergelijk onderzoek ontdekt hadden kunnen zijn.
4.5 Opdrachtnemer wijst enige verantwoordelijkheid voor materialen en/of onderdelen vervaardigd dan wel ter beschikking gesteld door opdrachtgever zelf uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 5: Levertijd en leverplaats
5.1 De indicatieve levertijd wordt door de opdrachtnemer bij benadering vastgesteld.
5.2 Bij de vaststelling van de indicatieve levertijd gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
5.3 De indicatieve levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
5.4.1 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke opdrachtnemer bekend waren toen hij de levertijd vaststelde, kan opdrachtnemer de levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kunnen worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra zijn planning dit toelaat.
5.4.2 Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast, zullen deze worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
5.4.3 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door opdrachtnemer wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van opdrachtnemer kan worden ingepast zullen de werkzaamheden worden afgerond zodra de planning dit toelaat.
5.4.4 Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de daardoor ontstane stagnatietijd. Onder onwerkbaar weer valt de dagen waarop het weer op een bepaalde locatie het onmogelijk maakt het werk in de bouw voort te zetten. Opgenomen in wettelijke regeling. De opdrachtnemer kan hier te allen tijde niet aansprakelijk voor worden gesteld.
5.5 Overschrijding van de overeengekomen indicatieve levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de opdrachtgever geen recht kunnen verlenen op schadevergoeding, ontbinding der overeenkomst, of niet nakomen van enige verplichting, welke uit desbetreffende overeenkomst mocht voortvloeien. Enige aansprakelijkheid op opdrachtnemer komt te vervallen.
5.6 Opdrachtnemer levert de afgenomen zaken op de met opdrachtgever overeengekomen plaats van aflevering af.

Artikel 6: Risico-overgang
6.1 Bij koop vindt levering plaats af fabriek, ‘’ex works’’ conform Incoterms 2000; het risico van de zaak gaat over op het moment dat verkoper deze ter beschikking stelt c.q. levert aan koper. Met ‘’de zaak’’ wordt bedoeld; alle gekochte zaken door opdrachtgever van opdrachtnemer overeenkomstig vastgelegd.
6.2 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op opdrachtgever. Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.
6.3 Ook in geval verkoper de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van de zaak over op het moment dat verkoper de zaken ter beschikking stelt c.q. levert aan koper in het bedrijfspand van verkoper of op een andere overeengekomen plaats.
6.4 Als bij koop sprake is van inruil en koper in afwachting van aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij koper tot het moment dat hij deze in bezit heeft gesteld van verkoper.

Artikel 7: Prijswijziging
7.1 Als na de datum waarop de overeenkomst is gesloten vier maanden verstrijken en de nakoming ervan door opdrachtnemer nog niet is voltooid, mag een stijging in de prijsbepalende factoren worden doorberekend aan opdrachtgever welke evenredig wordt aangewezen door de opdrachtnemer. Met prijsbepalende factoren wordt bedoeld de lonen, materialen, verhoging belastingen enz.
7.2 Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling van de hoofdsom of respectievelijk de laatste termijn daarvan.
7.3 Als er goederen door opdrachtgever worden aangeleverd en opdrachtnemer bereid is deze te gebruiken, mag opdrachtnemer maximaal 20% van de marktprijs van de aangeleverde goederen in rekening brengen.
7.4 De gegeven prijzen zijn gebaseerd op materialen, loonkosten geldend op dagtekening van de offerte van opdrachtnemer aan opdrachtgever.
7.5 De prijzen benoemd in de gedane offerte van opdrachtnemer aan opdrachtgever hebben een geldigheidsduur van 60 dagen na dagtekening (benoemd in artikel 2 lid 5).

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht
8.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden, die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten de invloedssfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
8.2 Onder omstandigheden die niet door de opdrachtnemer te verwachten waren en buiten zijn invloedssferen liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van opdrachtnemer niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, bedrijfsbussen e.a. bezittingen welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, het verloren gaan van te verwerken materialen, wegblokkades, stakingen, werkonderbrekingen, pandemieën, stakingen of import- of handelsbeperkingen, storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of diens leveranciers, oorlogen, natuurrampen, transportmoeilijkheden enz.
8.3 Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.
8.4 Wanneer opdrachtnemer na totstandkoming van de overeenkomst zijn verplichtingen niet kan nakomen ten gevolge van omstandigheden welke onbekend waren bij opdrachtnemer tijdens het tot stand komen van de overeenkomst door bewust, dan wel onbewust achterhouden van informatie welke van belang zijn voor de totstandkoming van de opdracht, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft.
8.5 Eventuele meerprijs voortvloeiend uit artikel 8 lid 4 zullen worden doorberekend aan de opdrachtgever.
8.6 Opdrachtnemer heeft het recht zich te beroepen op overmacht indien omstandigheden voortvloeiende uit overmacht verdere nakoming van de totstandkoming opdracht volgens overeenkomst hierdoor wordt verhindert. Artikel 6:75 BW. Opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen.

Artikel 9 Omvang van het werk
9.1 Omvang van het aangenomen werk valt onder ‘’leveringsomvang’’ gespecificeerd in de gedane offertes c.q. overeenkomsten. Eventueel meerwerk en/of voorzieningen welke getroffen dienen te worden vallen buiten omvang levering en de hiervoor gegeven offerteprijs. Kosten voortvloeiend uit meerwerk en/of voorzieningen zullen apart worden doorberekend aan opdrachtgever.
9.2 Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te kunnen voeren tijdig verkregen zijn.
9.3 In de prijs van het werk zijn sowieso niet inbegrepen;
 9.3.1 De kosten voor grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilder-, behangers-, herstel- of ander bouwkundig werk.
 9.3.2 De kosten voor aansluiting van gas-, water-, elektriciteit- of andere infrastructurele voorzieningen.
 9.3.3 De kosten ter voorkoming of beperking van schade aan, op, of bij het werk aanwezige zaken.
 9.3.4 De kosten van afvoer van materialen, bouwstoffen of afval.
 9.3.5 Reis- en verblijfskosten en parkeerkosten.
 9.4 Eventuele benodigde hijs- of hefwerktuigen en/of takels voor het verplaatsen van materialen welke niet door opdrachtnemer zelf te behandelen zijn, mits schriftelijk anders overeengekomen, zijn niet inbegrepen.
9.5 Het treffen van maatregelen ter plaatse ter voorkoming van schade aan op het werk aanwezige zaken en/of het treffen van maatregelen ter plaatse ten behoeve van veiligheid conform Arbowetgeving indien deze niet of niet volledig geregeld zijn, zullen apart worden doorberekend aan opdrachtgever.

Artikel 10 Wijziging in het aangenomen werk
10.1 Wijzigingen en/of toevoegingen aan het bestaande en aangenomen werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als:
10.1.1 er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek.
10.1.2 er sprake is van een bijzondere opdracht van opdrachtgever
10.1.3 de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid
10.1.4 van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken.
10.2 Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.
10.3 Als het saldo van het reeds verrekende en nog te verrekenen minderwerk, dat van het reeds verrekende en het nog te verrekenen meerwerk overtreft, heeft de opdrachtnemer recht om bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek afkomstig van opdrachtnemer zelf, schriftelijk aangenomen door opdrachtgever.
10.4 Onder meerwerk wordt verstaan de meerdere kosten ontstaan door het in artikel 10.1 benoemde punten welke niet bekend waren tijdens het aannemen van de opdracht, en voor zover daaruit minder kosten ontstaan beschouwd als minderwerk.


Artikel 11 Uitvoering van de werkzaamheden
11.1 Opdrachtgever zorgt ervoor dat opdrachtnemer zijn werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt, op eigen rekening van opdrachtgever, over de benodigde voorzieningen in de ruimte waarin de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden door personeel van opdrachtnemer, zoals:

a. gas, water en elektriciteit
b. verwarming
c. afsluitbare droge opslagruimte
d. op grond van de Arbo, – wet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen
e. geschikte behuizing en sanitaire voorzieningen

11.2 Voor alle buiten de opdracht vallende werkzaamheden is opdrachtnemer niet aansprakelijk
11.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging van gereedschappen, materialen en andere zaken van opdrachtnemer die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht.
11.4 Wanneer het uitvoeren van de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld om van opdrachtnemer niet, dan wel niet geregeld kunnen geschieden of op welke wijze dan ook vertraagd worden is opdrachtnemer gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten in rekening te brengen bij opdrachtgever als zijnde ‘meerprijs’ tegen het op dat moment geldende tarief.
11.5 Alle eventuele onvoorziene kosten zijn voor rekening van opdrachtgever
11.6 Wanneer opdrachtgever zijn verplichtingen, zoals omschreven in de vorige leden, niet nakomt behoudt opdrachtnemer zich het recht de werkzaamheden op te schorten totdat benodigde verplichtingen/voorzieningen benoemd in vorige leden volledig ter beschikking gesteld zijn. Alle daardoor opgelopen vertragingen zullen voor rekening van opdrachtgever komen tegen het op dat moment geldende tarief. Tevens behoudt opdrachtnemer zich het recht de werkzaamheden voort te zetten wanneer eigen planning dit toelaat. Daarnaast is opdrachtgever aansprakelijk voor alle daaruit voor opdrachtnemer voortvloeiende schade.

Artikel 12 Oplevering van het werk
12.1 Het werk wordt als opgeleverd beschouw wanneer:
12.1.1. Opdrachtnemer hetzij schriftelijk hetzij mondeling aan opdrachtgever heeft meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn van 10 dagen na de mededeling schriftelijk heeft gemaakt of het werk als dan niet is goedgekeurd.
12.1.2 Opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd hetzij mondeling hetzij schriftelijk
12.1.3. Het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd.
12.1.4 Opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
12.2 Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer.
12.3 Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij de opdrachtgever in de gelegenheid stellen het werk opnieuw op te leveren. Opdrachtgever dient opdrachtnemer het opnieuw op te leveren werk binnen een redelijk gestelde termijn uit te kunnen laten voeren. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing.
12.4 Indien enig onderdeel buiten de schuld van opdrachtnemer niet tegelijkertijd met de oplevering kan worden geleverd zal de oplevering toch kunnen geschieden. Hiermee zal met de betaling en de garantie- bepalingen echter rekening gehouden kunnen worden.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
13.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei direct of indirecte, materiële of immateriële schade hoe dan ook genaamd, die klant of een derde lijdt voortvloeiend uit een met opdrachtnemer aangegane overeenkomst, fout, tekortkoming of verzuim van opdrachtnemer, een door opdrachtnemer geleverd, hersteld of bewerkt goed of verleende dienst of door welke oorzaak dan ook.
13.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor de schade die opdrachtgever schade lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming door aantoonbaar opzet. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is, dan wel door die verzekering uitbetaald wordt.
13.2.1. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
Bedrijfsschade waaronder bijvoorbeeld stagnatieschade en gederfte winst.
Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het aangenomen werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt.
Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen.
Schade, van welke aard dan ook, door onjuist verstrekte en/of onvolledigheid gegevens aangeleverd door opdrachtgever, tenzij die onjuistheid of onvolledigheid kenbaar was
13.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken van derden wegens producten- aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond door opdrachtnemer geleverde producten en/of materialen.
13.4 Het recht van de opdrachtgever op schadevergoeding mindert niet diens verplichtingen te betalen conform gemaakte afspraken in de overeenkomst.

Artikel 14 Garantie
14.1 Opdrachtnemer staat voor een periode van drie maanden na (op)levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
14.2 Bestaat de overeengekomen prestatie uit aanneming van werk, dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde constructie, mits hij vrij was in de keuze daarvan.
Als blijkt dat de geleverde constructie of de gebruikte materialen niet deugdelijk zijn, zal opdrachtnemer deze herstellen of vervangen. De delen die bij opdrachtnemer hersteld of door opdrachtnemer vervangen worden, moeten franco aan opdrachtnemer worden toegezonden.
Demontage en montage van deze delen en de eventueel gemaakte reis- en verblijfkosten komen voor rekening van opdrachtgever.
14.3 Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverde materialen, dan staat opdrachtnemer voor de in lid 1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking.
Als blijkt dat een bewerking niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
1. De bewerking opnieuw uitvoert. In dat geval moet opdrachtgever voor een eigen rekening nieuw materiaal aanleveren.
2. Het gebrek herstelt. In dat geval moet opdrachtgever het materiaal franco aan opdrachtnemer terugzenden.
Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur
14.4 Bestaat de overeengekomen prestatie uit levering van een zaak, dan staat de opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
Als blijkt dat een levering van een zaak niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer de keuze maken of hij:
1. De zaak herstelt
2. De zaak vervangt
3. Opdrachtgever crediteert voor een evenredig deel van de factuur
14.5 Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de installatie en/of montage van een geleverde zaak, dan staat opdrachtnemer voor in de lid 1 genoemde periode in voor deugdelijkheid van de installatie en/of montage
Als blijkt dat de installatie en/of montage niet deugdelijk is uitgevoerd, zal opdrachtnemer dit herstellen. De eventueel gemaakte reis- en verblijfskosten komen dan voor rekening van opdrachtgever.
14.6 Voor de onderdelen waarvoor opdrachtgever en opdrachtnemer dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, geldt fabrieksgarantie. Als opdrachtgever gelegenheid heeft gehad, kennis te nemen van de inhoud van de fabrieksgarantie, zal deze in de plaats treden van garantie op grond van dit artikel.
14.7 Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren. Bij opzettelijke stagnatie hiervan, in diens verstanden de uitvoering niet binnen redelijke termijn uitgevoerd kan worden zullen alle gemaakte kosten, rekening houdend met mogelijke inflatie e.o., voor rekening komen van opdrachtgever en vervallen alle rechten van opdrachtgever ten opzichte van de garantiebepalingen.
14.8 Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie, nadat hij aan al zijn verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan, zowel financieel als anderszins.
14.9.1 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die gevolg zijn van
a. Normale slijtage
b. Onoordeelkundig gebruik
c. Niet of onjuist uitgevoerd onderhoud
d. Installatie, montage, reparatie of onderhoud door opdrachtgever of door derden
14.9.2. Geen garantie wordt gegeven voor geleverde zaken, die niet nieuw waren op het moment van levering.
14.10 Fabrieksgarantie wordt alleen verleend mits een opgeleverde installatie een door Multiliften Service B.V. verzorgd service- & onderhoudsovereenkomst heeft. Deze garantietermijn is opgenomen in de ondertekende verkoopovereenkomst waarnaar verwezen wordt.

Artikel 15 Reclamaties

15.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.
15.2 Onder redelijke termijn wordt verstaan binnen acht dagen na oplevering van werk of na aflevering van een zaak.
15.3 Reclamaties worden in behandeling genomen indien zij schriftelijk bij opdrachtnemer door opdrachtgever zijn aangeleverd waarin aangegeven het gebrek, en de inhoudelijke constatering hiervan.
15.4 Reclamaties betreffende facturen kunnen door opdrachtnemer binnen een gestelde termijn van 8 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden ingediend bij opdrachtnemer. De aldus ingediende reclamaties worden door opdrachtnemer in behandeling genomen, echter schorsen deze de betalingsverplichtingen van opdrachtgever niet, tenzij door opdrachtnemer schriftelijk ter kennis gesteld.
15.5 Opdrachtnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die hem ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien hij niet binnen de gestelde termijnen, benoemd in bovenstaande artikelen, heeft gereclameerd dan wel niet opdrachtnemer in de gelegenheid heeft gesteld de gebreken te herstellen.

Artikel 16 Niet afgenomen zaken
16.1 Wanneer zaken na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, blijven deze ter beschikking staan van de opdrachtgever en worden voor risico en rekening van opdrachtgever opgeslagen. De hoogte van de opslagkosten zijn een x-bedrag per dag die door opdrachtnemer redelijkerwijs mogen worden vastgesteld aan de hand van de op dat moment bezwaarlijke bewaring dan wel overige redenen. Minimaal tarief per dag is vastgesteld op € 50,00 per dag conform de opdrachtnemer gebruikelijke tarieven.
16.2 Indien de opdrachtgever te kennen geeft de overeenkomst te willen annuleren dient opdrachtgever schriftelijk de overeenkomst te ontbinden en zijn de hiermee de gemoeide annuleringskosten, door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten, en gederfde winst voor rekening van opdrachtgever. De kosten ten gevolge van annulering opdracht dienen door opdrachtgever binnen een gestelde termijn van veertien dagen na annulering voldaan te worden aan opdrachtnemer. De standaard annuleringskosten betreffen 45% van de opdracht.
16.3 Opdrachtnemer mag te allen tijde gebruik maken van de bevoegdheid van artikel 6.90 BW. 

Artikel 90B W 1. Bij een verhindering tot aflevering van een zaak die aan snel tenietgaan of achteruitgaan onderhevig is of waarvan om een andere reden de verdere bewaring zo bezwaarlijk is dat zij in de gegeven omstandigheden niet van de schuldenaar kan worden gevergd, is deze bevoegd de zaak op een geschikte wijze te doen verkopen. De schuldenaar is jegens de schuldeiser tot een zodanige verkoop gehouden, wanneer diens belangen deze verkoop onmiskenbaar eisen of de schuldeiser te kennen geeft de verkoop te verlangen. 2. De netto-opbrengst treedt voor de zaak in de plaats, onverminderd de rechten van de schuldeiser wegens tekortkomingen in de nakoming van de verbintenis.

Artikel 17 Betaling
17.1 Betaling wordt gedaan op de door opdrachtnemer aangegeven wijze en binnen de door opdrachtgever gestelde termijn.
17.2 Betalingscondities worden geregeld naar de aard en het belang van de levering en/of uit te voeren werk.
17.3 Tenzij anders overeengekomen, schriftelijk door opdrachtnemer geaccordeerd, zijn de betalingscondities als volgt.
   a. Betaling geschiedt via bankoverschrijving
   b. Als termijnbetaling is overeengekomen
       – 35% van de totale prijs bij opdracht
       – 35% van de totale prijs op rekening dag voor levering
       – 25% van de totale prijs na montage gereed
       –   5% van de totale prijs na oplevering
   c. In alle overige gevallen binnen 14 dagen na factuurdatum.
17.4 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities, is opdrachtgever verplicht op verzoek van opdrachtnemer een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken.
   Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet of weigert, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht, alvorens te leveren of met de levering of nakoming van de opdracht voort te gaan, de overeenkomst te ontbinden dan wel de werkzaamheden per direct te stagneren en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. Onder schade valt de vergoeding van gemaakte onkosten en winstderving. Deze bepaling geldt ook indien krediet is bedongen.
17.5 Het recht van opdrachtgever zijn vorderingen op opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer.
17.6 Opdrachtnemer is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten zelfs als er een levertijd is overeengekomen.
17.7 Opdrachtgever blijft te allen tijde verplicht de overeengekomen betalingsvoorwaarden te nakomen mocht er sprake zijn van verhindering van gebruik van de te leveren of reeds geleverde zaken door voorschriften van welke autoriteit dan ook. Dit brengt geen verandering in de geldelijke verplichtingen van opdrachtgever.
17.8 Indien opdrachtnemer opdrachtgever toestemming verleent, schriftelijk door opdrachtnemer geaccordeerd, ten aanzien van bepaalde geleverde zaken of verrichte werkzaamheden tot betaling in termijnen van de hoofdsom dan wel een gedeelte hiervan over te gaan, is opdrachtnemer gerechtigd de omzetbelasting over het totale bedrag der vergoeding tegelijk op te eisen met de eerste termijn.
17.9 De volledige betaling van de vordering is onmiddellijk opeisbaar als:
   a. Een betalingstermijn is overgeschreden
   b. Opdrachtgever failliet is gegaan, of surseance van betaling heeft aangevraagd
   c. Beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd
   d. Ee opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd.
   e. De opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld, toelating tot de schuldsanering in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen vraagt, of overlijdt.
17.10 Indien een factuur niet tijdig betaald is binnen de gestelde betalingstermijn genoemd in artikel 17 lid 3,
      zal een betalingsherinnering gestuurd worden met verzoek tot betaling binnen 7 dagen na dagtekening eerste betalingsherinnering.  Indien na betalingsherinnering de betaling uitblijft binnen de daarin gestelde termijn, zal een aanmaning verstuurd worden met verzoek tot betaling binnen 5 dagen na dagtekening aanmaning. Indien betaling wederom uitblijft binnen de daarin gestelde termijn is opdrachtnemer gerechtigd de hoofdsom te verhogen met herinneringskosten 25,- euro excl. btw en de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf het moment dat opdrachtgever verzuimt. Opdrachtgever zal een ingebrekestelling ontvangen met een sommatie tot betaling binnen 5 dagen na dagtekening ingebrekestelling. Mocht er aan deze sommatie geen gevolg zitten en betaling uitblijven is opdrachtgever gerechtigd opdrachtgever in gebreke te stellen en de vordering over te dragen aan een door opdrachtnemer aangestelde gerechtsdeurwaarder.
17.11 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan de opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 10% per jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als volle maand.
17.12 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is opdrachtgever aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van € 100,-. Onder buitengerechtelijke kosten worden bedoeld alle kosten die door niet (tijdig) betalen van de klant zijn veroorzaakt. Buitengerechtelijke kosten zijn door opdrachtgever verschuldigd, in ieder geval wanneer opdrachtnemer zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. De kosten worden berekend

Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.
18.1 Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van geleverde zaken zolang opdrachtgever
   a. tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten.
   b. voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige overeenkomsten niet betaald of zal betalen.
   c. Vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals schade, rente en kosten niet heeft voldaan.
18.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren. Opdrachtgever is niet gerechtigd op de door opdrachtgever geleverde zaken pandrecht dan wel bezitloos pandrecht te vestigen en dient zich te verklaren tegenover derden, die daarop dergelijk recht willen vestigen, in belang van opdrachtnemer dat hij niet tot het vestigen van pandrecht bevoegd is.
18.3 Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen is hij gerechtigd zonder ingebrekestelling de geleverde zaken als de nieuw gevormde zaken terughalen. Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
18.4 Als opdrachtnemer geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud, omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever verplicht de nieuw gevormde zaken aan opdrachtnemer te verpanden.
18.5 Opdrachtnemer is te allen tijde degene die eigendom verschaft aan de opdrachtgever van de geleverde zaken op het moment dat klant aan al zijn verplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan en alle overige zaken, aanspraken e.d. zijn afgehandeld. Opdrachtgever is te allen tijde verplicht op verzoek van opdrachtnemer medewerking te verlenen aan handelingen die in dit kader vereist zijn.

Artikel 19 Ontbinding
19.1 Als opdrachtgever de overeenkomst wil ontbinden zonder dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer en opdrachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met wederzijds goedvinden ontbonden. Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfte winst en gemaakte kosten. Indien geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtnemer geen aanspraak maken op het ongedaan maken van de reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties. Opdrachtnemer heeft onverkort recht op betaling voor de reed door haar verrichte prestaties.
19.2 Ontbinding van overeenkomst vindt plaats middels een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde.
19.3 Opdrachtgever is alleen gerechtigd een ontbindingsverklaring aan opdrachtnemer te richten mits deze binnen de gestelde termijn van ontbinding binnen overeenkomst valt zoals omgeschreven in de overeenkomst.
19.4 Indien opdrachtgever vindt dat er sprake is van een tekortkoming van opdrachtnemer, dient opdrachtgever dit schriftelijk kenbaar te maken aan opdrachtnemer, de tekortkomingen nauwkeurig te melden en opdrachtnemer een redelijk termijn te geven om alsnog de verplichtingen na te komen dan wel de tekortkomingen te herstellen alvorens zij een schriftelijke ontbindingsverklaring richten aan opdrachtnemer.
19.5 Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn werkzaamheden op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
19.6 Indien opdrachtgever eén of enige verplichtingen jegens opdrachtnemer uit hoofde van overeenkomst niet tijdig of naar behoren nakomt of wanneer er sprake is van de in artikel 17 lid 9 genoemde clausules waardoor er niet of niet tijdig kan worden voldaan aan zijn verplichtingen, is zij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden en aan derden op te dragen, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is.
19.7 Indien opdrachtnemer tot ontbinding overgaat, is zij op geen enkele manier gehouden tot een vergoeding van schade en de kosten die daardoor op enige wijze ontstaan.

Artikel 20 Overeenkomst
20.1 Overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, komen pas tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door opdrachtnemer. Deze uitdrukkelijke aanvaarding blijkt uit de schriftelijke bevestiging van opdrachtnemer, dan wel uit het feit dat zij schriftelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 21 Geheimhoudingsplicht
21.1 Opdrachtgever zal de overeenkomst en al hetgeen waarvan hij in verband met het sluiten of de uitvoering van deze overeenkomst kennis krijgt en waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, op geen enkele wijze aan derde openbaren en wordt gehouden tot strikte geheimhouding.

Artikel 22 Toepasselijk recht en forumkeuze
22.1 Het Nederlands Recht is van toepassing op alle overeenkomsten
22.2 Het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan
22.3 Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van de geschillen, tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegdheidsregels hanteren.
22.4 Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage of mediation overeenkomen.
22.5 Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergeven in de privacyverklaring. Opdrachtgever heeft kennis genomen van deze verklaring en verklaart hiermee akkoord te gaan.